OFERTA

RYCZAŁT

Zakres obsługi:

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym
 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT (dla podatników VAT)
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28

KPiR

Zakres obsługi:

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych

KSIĘGI HANDLOWE

Zakres obsługi:

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych
 • Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8
 • Bieżąca kontrola zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald
 • Na dzień rozpoczęcia działalności otwieranie ksiąg handlowych wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont

KADRY I PŁACE

Zakres obsługi:

 • Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, pasków do wypłat oraz raportów RMUA
 • Wyliczanie wynagrodzeń
 • Rozliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów
 • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłat pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego,
 • Naliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS-u
 • Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników
 • Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B
 • Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych
 • Przygotowywanie i rozliczanie wniosków PFRON

BIURO WIRTUALNE

Zakres obsługi:

 • Usługa e-biura
 • Wynajem adresu do rejestracji podmiotu gospodarczego
 • Biurko na godziny (co-working), dostęp do materiałów biurowych, drukarki oraz skanera
 • Odbiór korespondencji

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI

Zakres obsługi:

 • Doradztwo w wyborze formy prowadzenia działalności
 • Doradztwo w wyborze najbardziej korzystnej formy opodatkowania
 • Pomoc w przygotowaniu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Rejestracja do VAT

ROLNICY

Zakres obsługi:

 • Zajmujemy się obsługą księgową zarówno rolników ryczałtowych, jak i rozliczających się na zasadach ogólnych.
 • Zajmujemy się rozliczeniem podatku od towarów i usług (VAT) w rolnictwie.

POZOSTAŁE

 • Sporządzanie wniosków do KRS
 • Sporządzanie rocznej informacji o odprowadzaniu zanieczyszczeń
 • Sporządzanie rocznej informacji o opłacie recyklingowej (od toreb foliowych)
 • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z Urzędu Pracy
 • Wsparcie przy zawieszeniu/likwidacji działalności gospodarczej

CENNIK

COMARCH OPTIMA

Korzystamy z oprogramowania Comarch Optima

UBEZPIECZENIE

Gwarantujemy naszym Klientom całkowite bezpieczeństwo – bierzemy pełną odpowiedzialność finansową za prowadzone przez nas rozliczenia. Nasze biuro posiada ubezpieczenie OC w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.