Biuro Rachunkowe ADF - Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPIR)

Dziękujemy za wysłanie wiadomości

Podatkową księgę przychodów i rozchodów prowadzą podatnicy podatku dochodowego, od osób fizycznych opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) albo podatkiem liniowym (19%), których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro, kwoty zobowiązującej ich do prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. pełnej księgowości).

Księgę podatkową (KPiR) prowadzić mogą:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie.

KPiR w gospodarstwie rolnym:

Osoba fizyczna, prowadząca gospodarstwo rolne i wykonująca działalność gospodarczą ma obowiązek prowadzenia księgi podatkowej na uproszczonych zasadach. Osoba taka musi spełniać następujące kryteria:

  • prowadzić gospodarstwo rolne, przez co rozumie się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu m. in. osoby fizycznej,
  • być rolnikiem i prowadzić gospodarstwo,
  • w gospodarstwie nie mogą być zatrudnieni pracownicy, pracownicy rolni, jak również członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
  • działalność gospodarczą wykonywać osobiście lub z udziałem członków rodziny,
  • łączny przychód z działalności gospodarczej w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 10 000 PLN.

Zapytaj o ofertę!